zalo-icon
facebook-icon
phone-icon

Chuỗi Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh

TP. Hà Nội: 12 & 13/11/2022

TP. Hồ Chí Minh: 19 & 20/11/2022
Chuyên đề 1: Mô hình kinh doanh & Các nguyên lý quản trị bất biến
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 10 & 11/12/2022

TP. Hồ Chí Minh: 17 & 18/12/2022
Chuyên đề 2: Chiến lược kinh doanh – Xây dựng & vận hành
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 07 & 08/01/2023

TP. Hồ Chí Minh: 14 & 15/01/2023
Chuyên đề 3: Lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 11 & 12/02/2023

TP. Hồ Chí Minh: 18 & 19/02/2023
Chuyên đề 4: Xây dựng doanh nghiệp thực thi & Xây dựng doanh nghiệp hướng tới khách hàng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 11 & 12/03/2023

TP. Hồ Chí Minh: 18 & 19/03/2023
Chuyên đề 5: Chiến lược nhân sự: Tuyển - Dùng - Giữ - Sa thải
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 08 & 09/04/2023

TP. Hồ Chí Minh: 15 & 16/04/2023
Chuyên đề 6: Chiến lược tài chính dành cho lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 13 & 14/05/2023

TP. Hồ Chí Minh: 20 & 21/05/2023
Chuyên đề 7: Marketing hiện đại: Chiến lược và hoạt động
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 10 & 11/06/2023

TP. Hồ Chí Minh: 17 & 18/06/2023
Chuyên đề 8: Bán hàng chuyên nghiệp
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 08 & 09/07/2023

TP. Hồ Chí Minh: 15 & 16/07/2023
Chuyên đề 9: Xây dựng văn hóa & Thương hiệu doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 12 & 13/08/2023

TP. Hồ Chí Minh: 19 & 20/08/2023
Chuyên đề 10: Quản trị chuỗi cung ứng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 09 & 10/09/2023

TP. Hồ Chí Minh: 16 & 17/09/2023
Chuyên đề 11: Quản trị rủi ro trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 14 & 15/10/2023

TP. Hồ Chí Minh: 21 & 22/10/2023
Chuyên đề 12: Quản trị sự thay đổi (Cải tiến – Tái cấu trúc – Tái lập)
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Chuyên Sâu

TP. Hà Nội: 26/11/2022

TP. Hồ Chí Minh: 03/12/2022
Chuyên đề 1: Mật mã tài lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 27/11/2022

TP. Hồ Chí Minh: 04/12/2022
Chuyên đề 2: Con đường tới thành công
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 22/04/2023

TP. Hồ Chí Minh: 04/03/2023
Chuyên đề 3: Bản đồ phát triển cá nhân
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/04/2023

TP. Hồ Chí Minh: 05/03/2023
Chuyên đề 4: Thái độ - Tạo dựng sự khác biệt
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 24/06/2023

TP. Hồ Chí Minh: 06/05/2023
Chuyên đề 5: Quan hệ - Quản trị mối quan hệ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 25/06/2023

TP. Hồ Chí Minh: 07/05/2023
Chuyên đề 6: Thẩm định lòng tin trong công nợ của doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 22/07/2023

TP. Hồ Chí Minh: 01/07/2023
Chuyên đề 7: Đọc báo cáo tài chính
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/07/2023

TP. Hồ Chí Minh: 02/07/2023
Chuyên đề 8: Phương pháp giảm phí trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 30/09/2023

TP. Hồ Chí Minh: 05/08/2023
Chuyên đề 9: Ngừa và xử lý nợ có vấn đề
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 01/10/2023

TP. Hồ Chí Minh: 06/08/2023
Chuyên đề 10: Quản trị thanh khoản
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Phát Triển Bản Thân Học Qua Zoom

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 25/02/2023

Chuyên đề 1: Chốt sale
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 26/02/2023

Chuyên đề 2: Giải quyết vấn đề trong công việc
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 25/03/2023

Chuyên đề 3: Quyền lực mềm trong lãnh đạo nữ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 26/03/2023

Chuyên đề 4: Thương hiệu lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 01/04/2023

Chuyên đề 5: Quản trị hành vi tổ chức
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 02/04/2023

Chuyên đề 6: Hạ gục nhà tuyển dụng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/05/2023

Chuyên đề 7: Các mô hình tổ chức doanh nghiệp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 28/05/2023

Chuyên đề 8: Quản trị khủng hoảng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 03/06/2023

Chuyên đề 9: Các định chế tài chính
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/06/2023

Chuyên đề 10: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 29/07/2023

Chuyên đề 11: Truyền thông marketing trong kỷ nguyên số
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 30/07/2023

Chuyên đề 12: Quản lý bản thân
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 26/08/2023

Chuyên đề 13: Làm việc nhóm hiệu quả - Quản trị nhóm - Xây dựng nhóm hiệu quả
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/08/2023

Chuyên đề 14: Trang bị cho người khác
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 23/09/2023

Chuyên đề 15: Cố vấn cho người khác
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 24/09/2023

Chuyên đề 16: Nghệ thuật quyến rũ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 07/10/2023

Chuyên đề 17: Kỹ năng quản trị cảm xúc trong công việc
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 08/10/2023

Chuyên đề 18: Lãnh đạo 360°
January 01, 2021
12 AM