zalo-icon
phone-icon

Chuỗi Chương Trình Quản Trị Kinh Doanh

TP. Hà Nội: 14 & 15/12/2024

TP. Hồ Chí Minh: 21 & 22/12/2024
Chuyên đề 1: Mô hình kinh doanh & Các nguyên lý quản trị bất biến
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 11 & 12/01/2025

TP. Hồ Chí Minh: 18 & 19/01/2025
Chuyên đề 2: Chiến lược công ty – Xây dựng & vận hành
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 08 & 09/02/2025

TP. Hồ Chí Minh: 15 & 16/02/2025
Chuyên đề 3: Lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 08 & 09/03/2025

TP. Hồ Chí Minh: 15 & 16/03/2025
Chuyên đề 4: Xây dựng doanh nghiệp thực thi & Doanh nghiệp hướng tới khách hàng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 12 & 13/04/2025

TP. Hồ Chí Minh: 19 & 20/04/2025
Chuyên đề 5: Chiến lược nhân sự
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 10 & 11/05/2025

TP. Hồ Chí Minh: 17 & 18/05/2025
Chuyên đề 6: Chiến lược tài chính
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 07 & 08/06/2025

TP. Hồ Chí Minh: 14 & 15/06/2025
Chuyên đề 7: Chiến lược Marketing
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 12 & 13/07/2025

TP. Hồ Chí Minh: 19 & 20/07/2025
Chuyên đề 8: Bán hàng chuyên nghiệp
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 16 & 17/08/2025

TP. Hồ Chí Minh: 09 & 10/08/2025
Chuyên đề 9: Xây dựng văn hóa
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 20 & 21/09/2025

TP. Hồ Chí Minh: 13 & 14/09/2025
Chuyên đề 10: Quản trị vận hành chuỗi cung ứng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 11 & 12/10/2025

TP. Hồ Chí Minh: 18 & 19/10/2025
Chuyên đề 11: Quản trị rủi ro trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 08 & 09/11/2025

TP. Hồ Chí Minh: 15 & 16/11/2025
Chuyên đề 12: Quản trị sự thay đổi (Cải tiến – Tái cấu trúc – Tái lập)
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Chuyên Sâu Học Qua Zoom

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/01/2025

Chuyên đề 1: Mô hình tổ chức công ty
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/01/2025

Chuyên đề 2: Chinh phục sự hỗn loạn
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 29/03/2025

Chuyên đề 3: Thương hiệu lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 30/03/2025

Chuyên đề 4: Quyền lực mềm trong lãnh đạo nữ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 26/04/2025

Chuyên đề 5: Lựa chọn đối tác trong kinh doanh
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/04/2025

Chuyên đề 6: Kỹ năng ra quyết định
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 03/05/2025

Chuyên đề 7: Giao việc, ủy quyền
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/05/2025

Chuyên đề 8: Quản trị khủng hoảng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 28/06/2025

Chuyên đề 9: Thuyết trình
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 29/06/2025

Chuyên đề 10: Lãnh Đạo 360
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 26/07/2025

Chuyên đề 11: Mật mã tài lãnh đạo
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/07/2025

Chuyên đề 12: Quản trị nhân tài
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 30/08/2025

Chuyên đề 13: Tuyển nhân sự
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 31/08/2025

Chuyên đề 14: Đọc báo cáo tài chính
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 04/10/2025

Chuyên đề 15: Quản trị thanh khoản & xử lý nợ
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 05/10/2025

Chuyên đề 16: Định chế tài chính
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 01/11/2025

Chuyên đề 17: Chốt sale
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 02/11/2025

Chuyên đề 18: Truyền thông giao tiếp
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 06/12/2025

Chuyên đề 19: Quản trị mâu thuẫn
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 07/12/2025

Chuyên đề 20: Hạ gục nhà tuyển dụng
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 27/12/2025

Chuyên đề 21: Động viên nhân viên
January 01, 2021
12 AM

Đào tạo trực tuyến qua Zoom trên toàn quốc: 28/12/2025

Chuyên đề 22: Đàm phán và thương lượng
January 01, 2021
12 AM

Chuỗi Chương Trình Phát Triển Bản Thân

TP. Hà Nội: 28/12/2024

TP. Hồ Chí Minh: 07/12/2024
Chuyên đề 1: Các quy luật bản chất con người 01
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 29/12/2024

TP. Hồ Chí Minh: 08/12/2024
Chuyên đề 2: Các quy luật bản chất con người 02
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 22/02/2025

TP. Hồ Chí Minh: 01/03/2025
Chuyên đề 3: Quy luật cuộc đời
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/02/2025

TP. Hồ Chí Minh: 02/03/2025
Chuyên đề 4: Tư duy
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 22/03/2025

TP. Hồ Chí Minh: 05/04/2025
Chuyên đề 5: Kỹ năng tự học
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 23/03/2025

TP. Hồ Chí Minh: 06/04/2025
Chuyên đề 6: Thành công và các nhân tố lõi của thành công
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 24/05/2025

TP. Hồ Chí Minh: 31/05/2025
Chuyên đề 7: Các nguyên tắc quyền lực
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 25/05/2025

TP. Hồ Chí Minh: 01/06/2025
Chuyên đề 8: Mối quan hệ - phát triển mối quan hệ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 21/06/2025

TP. Hồ Chí Minh: 05/07/2025
Chuyên đề 9: Mật mã tài năng
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 22/06/2025

TP. Hồ Chí Minh: 06/07/2025
Chuyên đề 10: Thái độ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 02/08/2025

TP. Hồ Chí Minh: 23/08/2025
Chuyên đề 11: Trang bị cho người khác
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 03/08/2025

TP. Hồ Chí Minh: 24/08/2025
Chuyên đề 12: Cố vấn cho người khác
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 06/09/2025

TP. Hồ Chí Minh: 27/09/2025
Chuyên đề 13: Làm việc nhóm
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 07/09/2025

TP. Hồ Chí Minh: 28/09/2025
Chuyên đề 14: Kỹ năng giải quyết vấn đề
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 25/10/2025

TP. Hồ Chí Minh: 22/11/2025
Chuyên đề 15: Nghệ thuật quyến rũ
January 01, 2021
12 AM

TP. Hà Nội: 26/10/2025

TP. Hồ Chí Minh: 23/11/2025
Chuyên đề 16: Quản trị cảm xúc
January 01, 2021
12 AM