2021 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

giới thiệu

trường doanh nhân PR

Trường doanh nhân PR là đơn vị duy nhất được TS Lê Thẩm Dương phân cấp việc đào tạo; phát ngôn và yếu tố giao tiếp bạn đọc.
Trường doanh nhân PR đứng dưới pháp nhân là công ty cổ phần phát triển giáo dục PR. Chức năng chính là Đào Tạo Kinh Doanh
1- Các sản phẩm đào tạo do TS Lê Thẩm Dương thiết kế và giảng dạy trực tiếp và phân cấp cho Trường doanh nhân PR cung cấp gồm:
+ Đào tạo Quản Trịnh Kinh Doanh (Nghề kinh doanh) từ cơ bản đến chuyên sâu.
+ Chứng khoán và bất động sản.
+ Kỹ năng mềm cơ bản nhất
2- Bên cạnh đó Trường doanh nhân PR được TS Lê Thẩm Dương ủy quyền làm chức năng kết nối + ký kết các hạng mục:
+ Tư vấn doanh nghiệp
+ Nhận hợp đồng quảng cáo
+ Đào tạo inhouse

2021 - 2022

CÁC CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học quản trị kinh doanh để giải quyết 9 yếu tố và kết nối nó lại ===> Nghề kinh doanh. Được cô đọng bằng 12 khóa học (02 ngày 04buổi/12 tháng)
Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Mô hình kinh doanh & các nguyên lý 
quản trị bất biến
Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom
Trên Toàn Quốc: 20 & 21/11/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Chiến lược kinh doanh – Xây dựng 
& vận hành
Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom
Trên Toàn Quốc: 18 & 19/12/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo
Hà Nội: 08 & 09/01/2022
TP.HCM: 15 & 16/01/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
4. Xây dựng doanh nghiệp thực thi 
& Xây dựng doanh nghiệp hướng tới khách hàng
Hà Nội: 19 & 20/02/2022
TP.HCM: 26 & 27/02/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
5. Tuyển – Dùng – Giữ - Sa thải nhân sự 
trong chiến lược nhân sự của doanh nghiệp
Hà Nội: 12 & 13/03/2022
TP.HCM: 19 & 20/03/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
6. Tài chính dành cho lãnh đạo
Hà Nội: 16 & 17/04/2022
TP.HCM: 23 & 24/04/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
7. Marketing hiện đại: Chiến lược 
và hoạt động
Hà Nội: 14 & 15/05/2022
TP.HCM: 21 & 22/05/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
8. Bán hàng chuyên nghiệp
Hà Nội: 11 & 12/06/2022
TP.HCM: 18 & 19/06/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
9. Xây dựng văn hóa & Thương hiệu doanh nghiệp
Hà Nội: 09 & 10/07/2022
TP.HCM: 16 & 17/07/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
10. Quản trị chuỗi cung ứng
Hà Nội: 13 & 14/08/2022
TP.HCM: 20 & 21/08/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
11. Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Hà Nội: 10 & 11/09/2022
TP.HCM: 17 & 18/09/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
12. Quản trị sự thay đổi (Cải tiến – 
Tái cấu trúc – Tái lập)
Hà Nội: 15 & 16/10/2022
TP.HCM: 22 & 23/10/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Quản trị nhân tài
Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom 
Trên Toàn Quốc: 04/12/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Kỹ năng ra quyết định
Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom 
Trên Toàn Quốc: 05/12/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Kỹ năng động viên nhân viên
TP.HCM: 07/5/2022
Hà Nội: 28/5/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
4. Kỹ năng quản trị cảm xúc trong công việc
TP.HCM: 08/5/2022
Hà Nội: 29/5/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
5. Kỹ năng bố trí - phân công - phân nhiệm 
- ủy quyền & phương pháp đánh giá hiệu xuất nhân viên
TP.HCM: 02/07/2022
Hà Nội: 23/07/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
6. Kỹ năng đàm phán
TP.HCM: 03/07/2022
Hà Nội: 24/07/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
7. Lựa chọn đối tác trong kinh doanh
TP.HCM: 08/10/2022
Hà Nội: 29/10/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
8. Các mô hình tổ chức doanh nghiệp
TP.HCM: 09/10/2022
Hà Nội: 30/10/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
9. Kỹ năng thuyết trình & thuyết phục
TP.HCM: 05/11/2022
Hà Nội: 26/11/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
10. Kỹ năng giải quyết khủng hoảng
TP.HCM: 06/11/2022
Hà Nội: 27/11/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
11. Kỹ năng quản trị mâu thuẫn
TP.HCM: 03/12/2022
Hà Nội: 24/12/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
12. Lãnh đạo hiệu quả
TP.HCM: 04/12/2022
Hà Nội: 25/12/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Đọc báo cáo tài chính
Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom
Trên Toàn Quốc: 06/11/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Ngừa và xử lí nợ có vấn đề
Đào Tạo Trực Tuyến Qua Zoom
Trên Toàn Quốc: 07/11/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Các cân đối tài chính trong doanh nghiệp
TP.HCM: 05/03/2022
Hà Nội: 26/03/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
4. Thẩm định lòng tin trong công nợ của doanh nghiệp
TP.HCM: 06/03/2022
Hà Nội: 27/03/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
5. Quản trị thanh khoản và công nợ
TP.HCM: 04/06/2022
Hà Nội: 25/06/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
6. Phương pháp giảm phí trong kinh doanh
TP.HCM: 05/06/2022
Hà Nội: 26/06/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
7. Quản trị nguồn vốn
TP.HCM: 06/8/2022
Hà Nội: 27/8/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
8. Định chế tài chính ( Ngân hàng & phi ngân hàng )
TP.HCM: 07/8/2022
Hà Nội: 28/8/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ